Menü Kapat

YILLIK TAHMİNİ İŞLETME PROJESİ NEDİR

Apartman ve site yöneticilerinin gelir ve gider kalemlerini göz önünde bulundurarak aylık aidat miktarlarını belirleyip yıllık tahmini işletme projesi hazırlayabilmeleri için oluşturdukları belgedir.  Kat mülkiyeti kanununa göre kat malikleri genel kurulunda kabul edilmiş bir işletme projesi hazırlanmamış ise yöneticiler bir işletme projesi hazırlamak mecburiyetindedir. 

Kat Mülkiyet Kanununun Madde 37 göre; (Değişik: 13/4/1983 – 2814/12 md.) Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir işletme projesi yapar. Bu projede özellikle: a) Ana gayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları; b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20 nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar; c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20 nci maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı; Gösterilir. Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır. Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir